Algemene voorwaarden Wilco Herrema Onderwijs

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Opdrachtnemer .

Wilco Herrema onderwijs en theater, kvk nummer  73309389, gevestigd te Almere aan de Govert Flinck straat 21, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Wilco Herrema,

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen Wilco Herrema onderwijs en theater. en de wederpartij.

Opdracht:

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Wilco Herrema onderwijs en theater

Opdrachtgever:

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het opdracht heeft gegund

Partijen:

Opdrachtgever en opdrachtnemer, zoals vermeld in de overeenkomst

Artikel 1                      De opdracht

Opdrachtnemer verplicht zich  voor  de  duur  van  de  overeenkomst tot het  verrichten van de In de overeenkomst of mondeling afgesproken taken

Artikel 2                      Uitvoering van de opdracht

2.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.2. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle middelen en informatie, die standaard aanwezig zijn bij de opdrachtgever en benodigd zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer draagt zorg voor de aanwezigheid van overige materialen en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

2.3. Opdrachtnemer voert de overeengekomen werkzaamheden zelfstandig uit. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze samenwerking optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

2.4. Opdrachtnemer  verricht  de  overeengekomen  werkzaamheden   naar   eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Dit laat onverlet de bevoegdheid van opdrachtgever om opdrachtnemer conform artikel 3.2 in gebreke te stellen als voorzienbaar is dat het toegezegde resultaat niet zal worden   behaald.

2.5.  Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle middelen en informatie, die standaard aanwezig zijn bij de opdrachtgever en benodigd zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer draagt zorg voor de aanwezigheid van overige materialen en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 3                        Duur en einde van de overeenkomst

3.1. De opdracht vangt aan in overeenkomst bepaalde datum en wordt beëindigd op een duidelijk omschreven moment. (datum, of als de vervangen collega weer terug is)

3.2. Daarnaast eindigt de overeenkomst:

  • door het overlijden van opdrachtnemer; ingeval van schuldsanering bij opdrachtnemer, een onderhands akkoord met schuldeisers of liquidatie dan wel staking van de onderneming van opdrachtnemer;
  • in geval van het door één der partijen toerekenbaar niet nakomen van de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen, na schriftelijke ingebrekestelling.

3.3. Opdrachtgever verklaart zich er  uitdrukkelijk  mee  akkoord  dat  Opdrachtnemer  ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 4                        Nakoming en vervanging

Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer hierover onmiddellijk in overleg te treden met Opdrachtgever.

Artikel 5                        Opzegging overeenkomst

Opzegging van de overeenkomst is voor beide partijen  mogelijk met in achtneming van een termijn van 1 maand.

Artikel 6                        Vergoeding, facturering en betaling

6.1. In de vergoeding zijn de verblijfkosten, eventuele materiaalkosten, overige onkosten en reistijd begrepen.

6.2. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

6.3. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.


Artikel 7                    Aansprakelijkheid/ schade

De opdrachtnemer neemt de beroepsaansprakelijk op zich tijdens de uitoefening van zijn opdracht met een maximum van het totale factuurbedrag van de opdracht. De bedrijfsaansprakelijkheid is voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8                     Verzekeringen

De opdrachtnemer heeft zich verzekerd bij de Nationale Nederlanden Schade NV voor zijn bedrijfsaansprakelijkheid middels een AVB, referentienummer 631854

Artikel 9                    Intellectueel eigendom

9.1. Opdrachtnemer zal op het eerste verzoek van opdrachtgever alle door hem ten behoeve van opdrachtgever gemaakte stukken en ander materiaal in de ruimste zin van het woord, met inbegrip  van kopieën en digitale bestanden die op de  uitvoering van de werkzaamheden betrekking hebben, aan opdrachtgever afgeven.

9.2. Het intellectueel eigendomsrecht op de werken, of onderdelen daarvan, die opdrachtnemer binnen de werkzaamheden voor opdrachtgever in het kader van deze overeenkomst tot stand heeft gebracht, berust bij de opdrachtgever.

Artikel 10                  Geheimhouding

Opdrachtnemer is gehouden alle van opdrachtgever afkomstige gevoelige informatie, bestaande uit bedrijfsmatige of personele gegevens, waarvan opdrachtnemer weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst.

Artikel 11                  Rechts- en forumkeuze

11.1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands  recht van toepassing.

11.2. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Artikel 12                 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.